Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti i firmy

Podtlakový odvodňovací systém REVEL z trubek PEX 32x3,6mm

Zajímavé stavební řešení výrobně obchodního objektu společnosti Revel.

Koncem roku 2010 byl kolaudován po dvouletém zkušebním provozu výrobně obchodní objekt firmy REVEL na okraji Příbrami. Jedná se o monolitický bezprůvlakový skelet s roztečí sloupů 6x9m a plochou, bezespádovou, krystalicky těsněnou železobetonovou střechou s převrácenou skladbou. Použit zde byl netradiční podtlakový odvodňovací systém s trubkami PEX o světlosti 25mm.

V tomto článku je popsán podtlakový odvodňovací systému s trubkami PEX o světlosti 25mm. Z přiložených obrázků je patrný postup a provedení. Trubky PEX v počtu třech kusů byly uloženy před betonáží do výztuže sloupů a dočasně zátkovány proti znečištění. Po odlití železobetonové desky byla jedna trubka zakrácena na úrovni desky bez dalších úprav (pokud by byla použita povlaková izolace, do trubky PEX by byl vložen materiálový přechodový prstenec pro navaření povlakové izolace). Krystalické těsnění střechy umožňuje jednoduché řešení za užití distančního kroužku bránícího přístupu nečistot k ústí trubky. V dalším kroku následovala pokládka tepelně izolačních vrstev z extrudovaného polystyrénu a zakrácení zbylých dvou trubek na úrovni tepelné izolace. Antikorové síto brání přístupu hrubých nečistot do ústí trubek. Veškerá potrubí ze sloupů jsou v tomto případě zaústěna beztlakově do odvodňovacího drenážního systému (pokud by se se zaústěním uvažovalo tlakově do kanalizace, byly by použity přechodové gumové manžety - obdoba z předizolovaných topných kanálů).

V tomto případě vzhledem k výšce objektu je ve výpočtu výkonu odvodňovacího systému uvažováno s podtlakem 60kPa. Při plném zaplavení ústí je dle grafu systému REVEL plný výkon jediné trubky 10m3/hod. S touto mezní hodnotou odpovídající rychlosti v potrubí 5m/s je vzhledem k turbulentnímu proudění nutno uvažovat i pro vyšší budovy. Číslo je to značné a jediná trubka je schopná odvodnit plochu cca 400m2 při přívalovém dešti. Výkon systému byl prověřován po dobu stavby se dvěma zakrácenými trubkami na ploše 2400m2 po dobu delší než jeden rok a dále po uvolnění zátek po předchozím zaplavení střechy (viz foto). Panovaly obavy z utěsnění styku trubky PEX a betonu s ohledem na teplotní změny, ale elasticita materiálu PEX zajišťuje 100% těsnost už na samotné ŽB desce 300mm silné (viz foto stropu ve strojovně, kde nebylo odvodnění vedeno sloupem, jak vidno jedna trubka na úrovni ŽB desky, jedna na izolaci, jedna využita jako chránička pro elektro).

Výhody systému jsou zřejmé - nenarušení statiky prostupy, vizuálně čisté řešení prostorů bez kanalizačních podvěsů, minimální hlučnost, možnost elastické změny trasy v konstrukcích, nízké pořizovací náklady, vysoká účinnost, odborná nenáročnost, samočistitelnost podtlakem, využitelnost pro různé aplikace včetně balkónů, lodžií či odvodnění žlabů u šikmých střech.

V každém případě se jedná o zajímavou nabídku pro architekty, statiky, projekce zastřešení objektů či pro instalatéry.

Ing. Zdeněk Jícha