Tepelná čerpadla a topné systémy
pro domácnosti i firmy

Používáme instalační systém REVEL-PEX a vysoce kvalitní materiál

25 let plná záruka od vyznačeného data výroby

Při montáži podlahového topení/chlazení používáme systém REVEL-PEX (s lisovaným spojem bez ó-kroužku), na který poskytujeme plnou záruku po dobu 25 let (od vyznačeného data výroby), přičemž životnost systému za běžných podmínek přesahuje až 100 let.

Všeobecně platí zásada, že jakékoli snížení průměrné teploty a tlaku v systému výrazně prodlužuje jeho životnost. V případě poruchy systému způsobené výrobní vadou nebo vadou materiálu poskytujeme odškodnění včetně prokazatelně způsobené škody v plné výši (nikoli ušlý zisk), přičemž uživatel systému je povinen učinit taková opatření, která budou možné škody minimalizovat. Toto plnění je kryto majetkem a pojištěním společnosti.


Plná záruka je poskytnuta za níže uvedených podmínek

  • Podmínky uložení systému jsou specifikovány naším technickým pokynem (je součástí katalogu). Každý, kdo se systémem začíná pracovat, by se s ním měl detailně seznámit.
  • Systém musí před zakrytím v konstrukci projít tlakovým testem vodou či vzduchem nebo nemrznoucí směsí při tlaku 550–690 kPa (80–100 psi), a to po dobu minimálně 8 hodin.
  • Po dobu zakrývání musí být systém pod tlakem minimálně 250 kPa (30 psi), aby v případě mechanického poškození rozvodu toto bylo zřejmé a nedošlo k dalším škodám. Za mechanické poškození a následné škody firma REVEL nenese žádnou odpovědnost.
  • Je nutno zabránit zamrznutí systému naplněného vodou. Naše potrubí PE-X včetně fitinků je sice mrazuvzdorné, ale záruka se nevztahuje na náhodná poškození způsobená mrazem.
  • Firma REVEL nebo jí určená firma má přednostní právo na vykonání všech prací spojených s odstraněním závady a nápravou vzniklých škod. Reklamaci lze podat do 30 dnů od zjištění závady či škod a firmě REVEL nebo jí pověřené osobě musí být umožněno prozkoumání závady a jejích příčin. Reklamace musí mít jasnou písemnou podobu.

Další info

Kam dále